Solicitude colexiación

Procedemento de colexiación

Documentación necesaria

Para colexiarse precísanse os seguintes documentos:

 1. Fotocopia do DNI ou pasaporte
 2. Acreditación de posuir o título necesario. Esta acreditación poderase facer mediante a xeración dun código de verificación de título oficial:
  • Entrar na páxina de Títulos Oficiais do Ministerio de Educación. Y pulsar en "Acceso al servicio online" Solicitarase o seu certificado dixital.
  • Entrar en "Consulta de titulos Universitarios Oficiales" -> "Formulario de solicitud y consulta de solicitudes". Escoger el titulo y pulsar en "Solicitud".
  • Prema en "Autorizaciones" -> "Añadir autorización".
  • Estableza un período de vixencia do permiso de alomenos tres meses dende a data na que vaia realizar a inscrición introducindo a data de caducidade axeitada.
  • Marque o título para o que desexa xerar o código de verificación.
  • Prema o botón Añadir. Aparecerálle unha xanela na que poderá seleccionar e aceptar o seu certificado dixital.
  • Prema no icono pdf para ver o permiso que acaba de xerar. Nese momento descargarase un arquivo pdf cos datos do Título Oficial e o código de verificación. Gárdeo có nome orixinal.
 3. Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente. Pode ser calquera tipo de documento bancario que inclúa a información anterior (impreso sacado da web, fotocopia da primeira páxina da libreta, etc). Non é preciso compulsar este documento.

 4. Formulario de colexiación preenchido e asinado [descargar].

 5. Formulario de adhesión ao seguro de responsabilidade civil xestionado polo colexio preenchido e asinado, ou documentación acreditativa de estar en posesión dun seguro equivalente á opción básica do seguro xestionado polo colexio [descargar]. A modalidade básica do seguro xestionado polo colexio non supón custe adicional, xa que se atopa incluído na cota de colexiación. Na sección de servizos deste sitio web está dispoñible máis información sobre o seguro de responsabilidade civil xestionado polo colexio.

Onde entregar ou remitir a documentación

Os documentos para a colexiación poden achegarse:

 

Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Teléfono de contacto
Documentacion_solicitude_colexiacion

Documentación a achegar coa solicitude

Impreso asinado da solicitude de alta [descarga aquí]
Esta acreditación faise mediante a xeración dun código de verificación de título oficial
Copia do DNI
Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente.
Impreso asinado da adhesión ao seguro de responsabilidade civil [descarga aquí]
Máximo 1 fichero.
límite de 24 MB.
Tipos permitidos: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
rgpd

Consentimento para o tratamento de datos

En cumprimento do disposto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como en el resto de la legislación vigente en la materia, le informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento bajo las siguientes circunstancias:

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade e Lexitimación: Prestarlle o servicio solicitado e, no seu caso, realizar a facturación do mesmo. A legitimidade do tratamento á proporciona o seu consentimento.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión e outros. Pode exercelos mediante o envío dunha comunicación ao mail dpd@cpeig.gal ou ao seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Información adicional: Pode consultar máis información sobre á política de privacidade do CPEIG.

Consentimiento: Debe indicar se autoriza o tratamento dos seus datos persoais.