Solicitude modificación datos persoais ou bancarios

Documentación necesaria

Para modificar os datos persoais ou bancarios asociados á colexiación ou á pre-colexiación é precisa a seguinte documentación:

  1. No caso de modificar os datos bancarios será preciso un documento da entidade bancaria onde consten o/a colexiado/a como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente. Pode ser calquera tipo de documento bancario que inclúa a información anterior (impreso sacado da web, fotocopia da primeira páxina da libreta, etc).
  2. Formulario de modificación de datos cumprimentado e asinado [descargar].

Procedemento

A modificación de datos pode realizarse mediante un dos seguintes métodos:

  1. Por correo electrónico a secretario@cpeig.gal
  2. Por correo postal ordinario á sede do CPEIG
  3. Cubrindo o formulario que se expón a continuación
Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Teléfono de contacto
Documentacion_modificacion_datos

Documentación a achegar coa solicitude de modificación de datos

Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente.
Impreso asinado da modificación de datos. Pode descargalo de ....
rgpd

Consentimento para o tratamento de datos

En cumprimento do disposto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como en el resto de la legislación vigente en la materia, le informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento bajo las siguientes circunstancias:

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade e Lexitimación: Prestarlle o servicio solicitado e, no seu caso, realizar a facturación do mesmo. A legitimidade do tratamento á proporciona o seu consentimento.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión e outros. Pode exercelos mediante o envío dunha comunicación ao mail dpd@cpeig.gal ou ao seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Información adicional: Pode consultar máis información sobre á política de privacidade do CPEIG.

Consentimiento: Debe indicar se autoriza o tratamento dos seus datos persoais.