Solicitude modificación datos persoais ou bancarios

Documentación necesaria

Para modificar os datos persoais ou bancarios asociados á colexiación ou á pre-colexiación é precisa a seguinte documentación:

  1. No caso de modificar os datos bancarios será preciso un documento da entidade bancaria onde consten o/a colexiado/a como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente. Pode ser calquera tipo de documento bancario que inclúa a información anterior (impreso sacado da web, fotocopia da primeira páxina da libreta, etc).
  2. Formulario de modificación de datos cumprimentado e asinado [descargar].

Procedemento

A modificación de datos pode realizarse mediante un dos seguintes métodos:

  1. Por correo electrónico a secretario@cpeig.gal
  2. Por correo postal ordinario á sede do CPEIG
  3. Cubrindo o formulario que se expón a continuación
Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Teléfono de contacto
Documentacion_modificacion_datos

Documentación a achegar coa solicitude de modificación de datos

Documento da entidade bancaria onde consten o/a solicitante da colexiación como titular da conta e os 24 caracteres do código IBAN da conta corrente.
Impreso asinado da modificación de datos. Pode descargalo de ....
rgpd

Consentimento para o tratamento de datos

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade e Lexitimación: Prestarlle o servicio solicitado e, no seu caso, realizar a facturación do mesmo. A legitimidade do tratamento á proporciona o seu consentimento.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión e outros. Pode exercelos mediante o envío dunha comunicación ao mail dpd@cpeig.gal ou ao seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Información adicional: Pode consultar máis información sobre á política de privacidade do CPEIG.

Consentimiento: Debe indicar se autoriza o tratamento dos seus datos persoais.