Pasar al contenido principal

Política de Privacidade

Datos identificativos do titular do sitio web

De conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e da Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e de garantía dos dereitos dixitais infórmase de que o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) corporación de Dereito Público creada pola Lei 10/2006, de 1 de decembro, de creación do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia e que se regula polos estatutos aprobados polo decreto 100/2016, do 7 de xullo, é o titular da páxina Web cuxo dominio é www.cpeig.gal.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmase que os seus datos fiscais son:

 • CIF Q-1500325-D
 • Rúa Fernando III O Santo 13-1ªA 15701, Santiago de Compostela
 • Teléfono: 981 592 773 - Fax: 981 553 997
 • secretaria@cpeig.gal

Protección de datos

De conformidade co artigo 13 do Regulamento Xeral de Protección de datos (Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos) e da lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e de garantía dos dereitos dixitais informámoslle que o CPEIG está comprometido coa protección da información que xestiona, e a tal fin pomos á súa disposición a información relativa ao tratamento de datos persoais que levamos a cabo

Que datos recompilamos?

Os datos que no seu caso sexan facilitados polos usuarios poderán ser tratados polo *CPEIG en canto Responsable do tratamento, sendo en todo momento conservados e tratados en territorio Europeo.

Nos formularios de contacto existentes na web, onde se recollen datos de carácter persoal, o usuario que será responsable da veracidade dos datos por el proporcionados deberá consentir de maneira expresa e con carácter previo ao envío dos mesmos, a aceptación e coñecemento da política de privacidade.

A negativa a proporcionar os datos cualificados como obrigatorios suporá a non prestación do servizo ou información solicitada. Así mesmo, poderán facilitarse datos de modo voluntario coa finalidade de prestar do mellor modo o servizo demandado ou a información solicitada.

Identidade e datos de contacto do Responsable do Tratamento

 • Identidade do Responsable: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
 • Domicilio: Rua Fernando III O Santo, num 13, 1ºA, 15701,  Santiago.
 • Teléfono de contacto: 981 592 773
 • Dirección electrónica: informacion@cpeig.gal

Datos de contacto do delegado de protección de datos

Pode contactar coa persoa que exerce as funcións de Delegado de Protección de Datos ao obxecto de realizar consultas sobre o tratamento, así como sobre o exercicio dos seus dereitos na dirección de correo electrónico dpd@cpeig.gal

Con que finalidade tratamos os seus datos?

O CPEIG trata os datos que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar distintas actividades derivadas de procedementos específicos. Desta maneira, utilízanse os seus datos para levar ao cabo algunhas das seguintes accións:

 • Envío da información que nos soliciten mediante o formulario de contacto da nosa páxina web ou calquera outro medio de contacto.
 • Mellora de intereses colexiais
 • Xestión da participación en cursos de formación dos colexiados.
 • Xestión dos dereitos de protección de datos da interesados
 • Xestión contable, fiscal, administrativa e facturación e cobro de cotas.
 • Rexistro de reclamacións, queixas, denuncias e recursos para o control da súa tramitación e resolución.
 • Xestión fiscal, contable e administrativa con colaboradores profesionais, etc.
 • Xestión fiscal, contable e administrativa con proveedores.
 • Mantemento do censo conforme ao artigo 10 da Lei 2/1974 de 13 de febreiro sobre Colexios Profesionais.
 • Difusión corporativa
 • Rexistro de entrada e saída de documentos e comunicacións
 • Envío de comunicacións comerciais.

Non imos elaborar perfís comerciais en base da información facilitada e en consecuencia tampouco tomaremos decisións *automatizadas sobre Vostede en base dun perfil comercial.

A que destinatarios cederánse os seus datos?

O CPEIG non cederá os datos que nos facilitou salvo obrigación legal

Cal é a lexitimación coa que tratamos os seus datos?

A lexitimidade do tratamento proporcionáa a necesidade do cumprimento das funcións públicas establecidas no artigo 5 da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais, conforme establece o artigo 6.1.e) do Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais (RGPD).

Así mesmo, a lexitimidade do tratamento proporciónaa o seu consentimento, conforme establece o artigo 6.1.a) en relación co artigo 7 do Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais (*RGPD). Este consentimento pode ser revogado polo visitante en calquera momento.

Canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos serán conservados durante o tempo imprescindible en función da finalidade para a que foron facilitados ou solicitados, sen prexuízo de, no seu caso, o exercicio do seu dereito de supresión.

En relación co tratamento necesario para o envío de información manteremos os seus datos no sistema en tanto non nos solicite a súa supresión e revogar o seu consentimento.

Dereitos

Pode exercer os dereitos establecidos no RGPD (dereito de acceso aos seus datos persoais, rectificación, portabilidade e supresión dos mesmos; dereito de oposición e á limitación do tratamento, así como o dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado) dirixíndose por escrito á Secretaría do CPEIG ben na dirección de correo electrónico secretaria@cpeig.gal ou ben na dirección postal do CPEIG.

No devandito escrito, asinado polo interesado, deberá identificarse a persoa titular dos datos persoais, incluíndo, no seu caso, a documentación necesaria para acreditar a dita identificación, así como comprobar a súa firma. O interesado pode tamén exercer o seu dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.