Solicitude de Peritaxe

Con este formulario pode presentar a solicitude da asistencia dun perito pertencente ó Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

Onde entregar ou remitir a documentación

No caso de non utilizar o presente formulario, pode porse en contacto no enderezo electrónico da comisión: comision.peritaxe@cpeig.gal

Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Teléfono de contaco
Lugar onde se fará a actuación da peritaxe
rgpd

Consentimento para o tratamento de datos

En cumprimento do disposto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como en el resto de la legislación vigente en la materia, le informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento bajo las siguientes circunstancias:

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade e Lexitimación: Prestarlle o servicio solicitado e, no seu caso, realizar a facturación do mesmo. A legitimidade do tratamento á proporciona o seu consentimento.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión e outros. Pode exercelos mediante o envío dunha comunicación ao mail dpd@cpeig.gal ou ao seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Información adicional: Pode consultar máis información sobre á política de privacidade do CPEIG.

Consentimiento: Debe indicar se autoriza o tratamento dos seus datos persoais.

Activando esta casilla acepta o tratamento dos seus datos persoais para o disposto.
1 + 0 =
Resolva este problema matemático e escriba a solución: por exemplo, para 1 + 3, escriba 4.