Solicitude exención cuota colexiación

Mediante este formulario podese solicitar a exención da cota para colexiados e colexiadas que se atopen en situación de desemprego

Requisitos para acceder á exención de cota por desemprego

 1. Ser membro colexiado/a cunha antigüidade mínima de 6 meses.
 2. Se o interesado/a é traballador/a por conta allea deberá ter causado baixa na súa relación laboral de forma non voluntaria e atoparse en situación de desemprego no momento de realizar a solicitude de exención de cota.
 3. Se o interesado/a é autónomo/a deberá ter cotizado á Seguridade Social nos últimos 6 meses e acreditar a baixa da súa actividade.

Documentación necesaria

 1. Fotocopia do DNI ou pasaporte.
 2. Certificado que acredite a situación de desemprego.
 3. Impreso de solicitude de exención de cota cumprimentado e asinado [descargar].

Dereitos e obrigas

Os/as colexiados/as que se acollan á exención de cota estarán suxeitos/as aos dereitos e obrigas que se recollen neste apartado.

Dereitos

 1. Supresión das cotas de colexiación desde o momento da solicitude da exención.

 2. Acceso aos servizos colexiais coas limitacións que a Xunta de Goberno estime pertinentes de cara a manter a sostenibilidade económica e operativa do colexio.

Obrigas

 1. Acreditar a permanencia na situación de desemprego remitindo a colexio nos meses de xuño e decembro o certificado que acredite a permanencia en tal situación.

 2. Notificar a finalización de situación de desemprego en canto esta se produza.

 3. Aboar as cotas de colexiación desde o momento da finalización da exención de cota.

Causas de finalización da exención de cota de colexiación

 1. Solicitude ou notificación por parte do interesado/a.

 2. Incumprimento dos requisitos establecidos para acceder á exención de cota. Baixo este suposto considerarase que a data efectiva da finalización da exención de cota será a do día seguinte á finalización da situación de desemprego.

Onde entregar ou remitir a documentación

No caso de non utilizar o presente formulario, os documentos para a exención da cota deberán entregarse :

 • Ao enderezo informacion@cpeig.gal
 • Á sede do CPEIG
Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Documentacion_solicitude_exencion_cuota

Documentación a achegar coa solicitude

DNI
Máximo 1 fichero.
límite de 24 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
Certificado que acredite a situación de desemprego.
Máximo 1 fichero.
límite de 24 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
Impreso asinado da solicitude de exención de cuota colexial [descarga aquí]
Máximo 1 fichero.
límite de 24 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
rgpd

Consentimento para o tratamento de datos

En cumprimento do disposto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como en el resto de la legislación vigente en la materia, le informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento bajo las siguientes circunstancias:

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade e Lexitimación: Prestarlle o servicio solicitado e, no seu caso, realizar a facturación do mesmo. A legitimidade do tratamento á proporciona o seu consentimento.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión e outros. Pode exercelos mediante o envío dunha comunicación ao mail dpd@cpeig.gal ou ao seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Información adicional: Pode consultar máis información sobre á política de privacidade do CPEIG.

Consentimiento: Debe indicar se autoriza o tratamento dos seus datos persoais.