Solicitude baixa colexiación

Mediante este formulario pode presentar a solicitude de baixa no Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

 

Documentación necesaria

Para darse de baixa como membro do CPEIG precísanse os seguintes documentos:

  1. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  2. Instancia de solicitude de baixa asinada [descargar]

Onde entregar ou remitir a documentación

No caso de non utilizar o presente formulario, os documentos para a baixa poden achegarse:

  • Ao enderezo informacion@cpeig.gal
  • Á sede do CPEIG
Nome da/do solicitante
Apelidos da/do solicitante
Correo de contacto
Documentacion_solicitude_baixa

Documentación a achegar coa solicitude

Impreso asinado da solicitude de baixa [descarga aquí]
Máximo 1 fichero.
límite de 24 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
DNI
Máximo 1 fichero.
límite de 24 MB.
Tipos permitidos: png, pdf.
rgpd

Consentimento para o tratamento de datos

En cumprimento do disposto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como en el resto de la legislación vigente en la materia, le informamos que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento bajo las siguientes circunstancias:

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos persoais recollidos na tramitación desta petición, van ser obxeto de tramento baixo as seguintes circunstancias:

Responsable do Tratamiento: Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
Finalidade e Lexitimación: Prestarlle o servicio solicitado e, no seu caso, realizar a facturación do mesmo. A legitimidade do tratamento á proporciona o seu consentimento.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión e outros. Pode exercelos mediante o envío dunha comunicación ao mail dpd@cpeig.gal ou ao seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Información adicional: Pode consultar máis información sobre á política de privacidade do CPEIG.

Consentimiento: Debe indicar se autoriza o tratamento dos seus datos persoais.