Información Xeral sobre o Curso de Business Intelligence (2010)

Business IntelligenceDentro do Programa de Formación do CPEIG para o ano 2010 está prevista a realización dun curso de Business Intelligence. Ao mesmo están convocados/as todos/as os colexiados/as, precolexiados/as e profesionais do sector TI que desexen formarse nesta disciplina.

Curso patrocinado por Bahía SoftwareNo contorno empresarial actual cada vez máis é necesario tomar decisións importantes e rápidas en base á información dispoñible nos sistemas de xestión informatizados (ERP, aplicacións operativas...) e isto require de ferramentas que faciliten este proceso de toma de decisións.

Curso patrocionado por Centro On Caixa GaliciaPor tanto, o obxectivo deste curso é formar aos/ás profesionais do sector TI na análise de datos e a toma de decisións empregando software libre.

 

Introdución

¿Que é o Business Intelligence?

As compañías da actualidade non son xulgadas unicamente pola calidade dos seus produtos ou servizos, senón tamén polo grado de información que comparten cos seus clientes, empregados e socios. As organizacións actuais teñen a posibilidade de recopilar e almacenar volumes nunca imaxinables de datos operativos e información dos clientes. O reto é empregar toda esta información para tomar mellores decisións. Canto máis dispoñible teña a información unha empresa, esta vólvese máis valiosa. Con todo, a gran maioría das organizacións teñen unha abundancia de datos, pero moi pouco coñecemento.

Business intelligence implica mellorar a velocidade e capacidade das organizacións para tomar decisións, simplificando e integrando servizos na mesma plataforma, e proporcionando interfaces abertas para acceder e compartir datos, dentro da mesma organización ou con outras organizacións externas.

Na actualidade existen unha gran variedade de solucións de BI que en suma, son moi similares, pero para que se considere completa debe reunir catro compoñentes:

 • Multidimensionalidade: a información multidimensional pódese atopar en follas de cálculo, bases de datos, etc. Unha ferramenta de Business Intelligence debe de ser capaz de reunir información dispersa en toda a empresa e ata en diferentes fontes para así proporcionar aos departamentos a accesibilidade, poder e flexibilidade que necesitan para analizar a información. Por exemplo, un pronóstico de vendas dun novo produto en varias rexións non está completo se non se toma en conta tamén o comportamento histórico das vendas de cada rexión e a forma en que a introdución de novos produtos se desenvolven cada rexión en cuestión.

 • Data Mining: as empresas adoitan xerar grandes cantidades de información sobre os seus procesos produtivos, desempeño operacional, mercados e clientes. Pero o éxito dos negocios depende polo xeral da habilidade para ver novas tendencias ou cambios nas tendencias. As aplicacións de data mining poden identificar tendencias e comportamentos, non só para extraer información, senón tamén para descubrir as relacións en bases de datos que poden identificar comportamentos que non moi evidentes.

 • Axentes: os axentes son programas que "pensan". Eles poden realizar tarefas a un nivel moi básico sen necesidade de intervención humana. Por exemplo, un axente poden realizar tarefas un complexas como elaborar documentos, establecer diagramas de fluxo, etc.

 • Data Warehouse: é a resposta da tecnoloxía da información á descentralización na toma de decisións. Coloca información de todas as áreas funcionais da organización en mans de quen toma as decisións. Tamén proporciona ferramentas para a procura e o análise.

¿Que nos ofrece o Business Intelligence?

Algo peor que non ter información dispoñible é ter moita información e non saber que facer con ela. A Intelixencia de Negocios ou Business Intelligence (BI) é esencialmente a solución a ese problema, pois por medio de devandita información pode xerar escenarios, pronósticos e reportes que apoien a toma de decisións, o que se traduce nunha vantaxe competitiva sobre as súas competidores baseada na:

 • Capacidade de reacción ante posibles desviacións na estratexia marcada ou cambios na demanda.

 • Obtención dunha foto da empresa (situación en tempo real).

 • Capacidade de aliñar as diferentes áreas coa estratexia da empresa.

 • Redución do ciclo comprendido entre a decisión e a acción.

A clave para BI é a información e un dos seus maiores beneficios é a posibilidade de utilizala en tómaa de decisións. Con Business intelligence póndese:

 • Xerar reportes globais ou por seccións.

 • Crear escenarios con respecto a unha decisión.

 • Facer pronósticos de vendas e devolucións.

 • Compartir información entre departamentos.

 • Análises multidimensionais.

 • Xerar e procesar datos.

 • Cambiar a estrutura de toma de decisións.

 • Mellorar o servizo ao cliente.

Pentaho: BI en entorno libre

A plataforma Open Source Pentaho Business Intelligence cobre moi amplas necesidades no eido da análise de datos e dos informes empresariais. As solucións de Pentaho están escritas en Java e teñen un ambiente de implementación tamén baseado en Java. Iso converte a Pentaho nunha solución moi flexible para cubrir unha ampla gama de necesidades empresariais, dende as básicas e sinxelas ata as sofisticadas e especificas do negocio.

Os módulos da plataforma Pentaho BI lístanse a continuación:

 • Informado. Un modulo de informado ofrece a solución adecuada ás necesidades dos usuarios. Pentaho Reporting é unha solución baseada no proxecto JFreeReport e permite xerar informes áxiles e de gran capacidade. Pentaho Reporting permite a distribución dos resultados da análise en múltiples formatos. Todos os informes inclúen a opción de imprimir ou exportar a formato PDF, XLS, HTML e texto. Os reportes Pentaho permiten tamén programación de tarefas e execución automática de informes cunha determinada periodicidade.

 • Análise:Pentaho Análise fornece aos usuarios dun sistema avanzado de análise de información. Usando das táboas dinámicas (pivot tables, crosstabs), xeradas por Mondrian e JPivot, o usuario pode navegar polos datos, axustando a visión dos mesmos, os filtros de visualización e engadindo ou quitando campos de agregación. Os datos poden ser representados nunha forma de SVG ou Flash, adoptando a estrutura dun cadro de mando clásico ou ben integrados cos sistemas de minería de datos e os portais web (portlets). Ademais, co Microsoft Excel Analysis Services, pódese analizar os datos dinámicos en Microsoft Excel (usando a conexión a OLAP server Mondrian).

 • Cadros de mando. Todos as compoñentes do modulo Pentaho Informado e Pentaho Análise poden formar parte dun cadro de mando. En Pentaho resulta extremadamente doado incorporar unha gran variedade en tipos de gráficos, táboas e velocímetros nestes cadros de mando (widgets) e integralos con elementos web JSP, mediante os cales se poderán visualizar informes, gráficos e análises OLAP.

 • Minería de datos.A análise en Pentaho realízase empregando a ferramenta WeKa.

 • Integración de Datos. Realízase cunha ferramenta Kettle ETL (Pentaho Data Integration) que permite implementar os procesos ETL. Recentemente Pentaho lanzou unha nova versión (PDI 3.0) que marcou un gran paso adiante en OSBI ETL e que fixo de Pentaho Integración de Datos unha alternativa interesante ás ferramentas comerciais.

Programa

Introducción a BI e Pentaho

 1. Fases dun proxecto de BI. Exemplos e referencias de utilidades do Business Intelligence

 2. Arquitectura e deseño do datawarehouse

 3. Rendimento do datawarehouse

 4. ¿Que é un cadro de mando?

 5. A suite Pentaho

 6. Orixes de Datos

 7. Reporting

 8. Análise OLAP

 9. Dashboards

 10. ETL: Kettle

Proxecto BI Datawarehouse e ETL

 1. Qué é Mondrian?

 2. Deseño do datamart da proba de concepto

 3. Nocións básicas de procesos ETL

 4. ¿Como se deben estructurar as ETLS?

 5. Latencia dos datos e tipos de carga

 6. ETLs con kettle

 7. Deseño procesos da proba de concepto

 8. A xaction de Pentaho

 9. Mondrian: entrando en detalle

 10. Deseño do cubo do datamart da proba de concepto

 11. Creación vistas OLAP

Reporting con Pentaho

 1. Informes en Pentaho

 2. Web ad Hoc Reporting (Pentaho Metadata)

 3. Eclipse BIRT

Cadros de Mando

 1. Cadros de Mando en Pentaho

 2. Exemplos de Cadros de Mando

 3. Consolidación de conceptos

 4. Dúbidas

Docentes

 • Juan José Ortilles. Responsable de Desarrollo de Proyecto de Stratebi Businnes Solutions.
 • Andrés Pérez. Especilista Técnico Business Intelligence Open Source de Stratebi Businnes Solutions.

Datas, horarios e lugar de celebración

A actividade formativa celebrarase nas seguintes datas e horarios:

 • Venres 11 de xuño de 16:00 a 21:00
 • Sábado 12 de xuño de 9:00 a 14:00
 • Venres 18 de xuño de 16:00 a 21:00
 • Sábado 19 de xuño de 9:00 a 14:00

O lugar de celebración do curso será no Salón de actos do Centro On Caixa Galicia situado na Rúa Nova 33 de Santiago de Compostela.

Os/as asistentes ao curso que desexen realizar as prácticas do mesmo deberán ir provistos dun ordenador portáil que dispoña do software VMWare Player, o cal pode descargarse no enderezo http://www.vmware.com/products/player/

Os docentes do curso proporcionarán aos/ás asistentes unha máquina virtual co software necesario preinstalado.

Inscrición

Requisitos

Para poder asistir a esta actividade formativa é preciso estar en posesión da titulación de Licenciatura/Enxeñaría en Informática ou Diplomatura/Enxeñaría Técnica en Informática.

Número de prazas

A actividade formativa está prevista para 40 asistentes. As prazas asignaranse en rigoroso orde de solicitude de inscrición atendendo aos seguintes criterios de preferenza:

 1. Colexiados/as do CPEIG e non colexiados/as que acepten compromiso de colexiación (*).

 2. Precolexiados/as do CPEIG e non precolexiados/as que acepten compromiso de precolexiación (**).

 3. Non colexiados/as e non precolexiados/as.

(*) Durante o proceso de cumprimentación do formulario de inscrición, aquelas persoas non colexiadas, e que estén en disposición de facelo, poderán comprometerse á colexiación. Este compromiso formalizarase o primeiro día do curso presentando a documentación esixida. No caso de optar por este mecanismo, e se así o desexa o/a solicitante, non será preciso presentar as copias compulsadas descritas no proceso de colexiación. Será suficiente presentar as fotocopias e os orixinais para cotexar o mesmo día do inicio do curso.

(**) Durante o proceso de cumprimentación do formulario de inscrición, aquelas persoas non precolexiadas, e que estén en disposición de facelo, poderán comprometerse á precolexiación. Este compromiso formalizarase o primeiro día do curso presentando a documentación esixida. No caso de optar por este mecanismo, e se así o desexa o/a solicitante, non será preciso presentar as copias compulsadas descritas no proceso de precolexiación. Será suficiente presentar as fotocopias e os orixinais para cotexar o mesmo día do inicio do curso.

Cota de inscrición

O importe da cota de inscrición é o seguinte:

 • Membros colexiados/as do CPEIG: 60€

 • Membros precolexiados/as do CPEIG: 60€

 • NON colexiados/as que acepten compromiso de colexiación: 60€

 • NON precolexiados/as que acepten compromiso de precolexiación: 60€

 • NON colexiados/as e non precolexiados/as: 410€

Procedemento de inscrición

O prazo de inscrición nesta actividade formativa rematou.

Requisitos complementarios

 1. Na primeira sesión do curso será precisa a identificación dos/das alumnos/as inscritos/as por medio do seu DNI.

 2. Aquelas persoas non colexiadas que asumisen o compromiso de colexiación deberán presentar na primeira sesión do curso a documentación esixida para a colexiación.

 3. Aquelas persoas non precolexiadas que asumisen o compromiso de precolexiación deberán presentar na primeira sesión do curso a documentación esixida para a precolexiación.

 4. Aquelas persoas non colexiadas e non precolexiadas que non asumisen o compromiso de colexiación/precolexiación deberán presentar na primeira sesión do curso unha fotocopia do título de Licenciatura/Enxeñaría en Informática ou Diplomatura/Enxeñaría Técnica en Informática, así como o orixinal para cotexar.

 5. Será preciso ter asistido ao 75% das horas lectivas do curso. Ao remate do mesmo farase entrega dun diploma acreditativo a cada alumno/a.