As áreas de emprego e perfís profesionais máis demandados en España

A pesar da caída interanual dun 40% nas ofertas de emprego, os profesionais estrela nestes momentos son: o médico especialista, o comercial sénior, o programador informático e axente de seguros.

Segundo un recente informe de Adecco Professional, o primeiro estudo de Imaxe dunha mano cun fondo de ceros e unsmercado das ofertas de emprego existentes no primeiro semestre de 2009, a pesar da caída interanual dun 40% nas ofertas de emprego, os profesionais estrela nestes momentos son: o médico especialista, o comercial sénior, o programador informático e axente de seguros.

Por sectores, tres producen máis de 1 de cada 3 dos postos ofertados no primeiro semestre do ano: o sector sanitario (14,2% do total), o de informática e electrónica (13,7% do total), e o de telecomunicacións e novas tecnoloxías (11% do total).

Pola contra, os máis afectados pola crise son o sector de automoción, téxtil e moda, transporte aéreo, ferroviario e marítimo, con menos dun 1% do total de ofertas analizadas.

Á hora de analizar as máis de 25.000 ofertas de emprego en función do perfil profesional, dous de cada cinco (40%) pertencen a perfís de vendas ou comerciais, mentres que un 23% van destinadas a perfís informáticos.

En terceiro lugar, o 13,2% das ofertas corresponde a perfís sanitarios, un 7,2% fai referencia aos de enxeñaría e un 6,5% a perfís financeiros. O resto de perfís representan o 11%, entre os que se englobarían posicións científicas, de recursos humanos, administración e legais, así como de mercadotecnia e publicidade.

Entrando máis en detalle en cada un dos grupos, nos perfís da área comercial e de vendas 6 son os que contan con maior demanda en función das ofertas analizadas. O comercial sénior acapara máis da metade das ofertas (54%), seguido polo delegado comercial (13%). A estes dous perfís seguiríanlles o key account apoderado e o product apoderado (ambos os dous co 6%) e cun 5%, situaríanse o director comercial e o técnico de mercadotecnia.

Gráfica de la profesión 1

Outros perfís menos demandados pero que conxuntamente suman o 11% restante de ofertas de emprego publicadas son o brand apoderado, o negocio development apoderado, o director de zona ou o executivo de contas, entre outros.

Dentro dos perfís informáticos, as ofertas de programadores son as que contan cun maior número, concretamente do 29% do total, seguidas polos enxeñeiros informáticos (17%) e os técnicos (15%). Seguiríanos os consultores (9%), informáticos de FP (7%), administradores (6%) e, en último lugar, os analistas e xefes de proxecto (ambos os dous cun 3%). 

Outras categorías menos necesitadas pero que suman o resto de ofertas publicadas (11%) son os deseñadores web, integradores de sistemas, responsables de I+D+I, ou os auditores de informática.

 Gráfica de la profesión 2

Respecto aos perfís de enxeñaría, un 38% das ofertas demanda enxeñeiros industriais mentres que un 12% o fai de enxeñeiros de aeronáutica. Con menor representatividade, situaríanse os enxeñeiros navais (10%), de camiños (8%) e telecomunicacións (6%).

Un 26% das ofertas faría referencia a outras especialidades de enxeñaría con menor representación que agruparían enxeñeiros agrónomos, de sistemas, de obras públicas, de proxectos e forestais.

Gráfica de la profesión 3

Nas ofertas para perfís sanitarios destacan, por enriba do resto, a demanda de perfís médicos (especialistas e xerais), xa que representan o 32% das ofertas publicadas desta categoría.

Do total dos perfís sanitarios, o 18% das oportunidades de emprego son para médicos especialistas, seguidos por DUES, co 16%, e por médicos xerais, cun 14%. Seguiríanos a continuación os auxiliares clínicos, cun 12% do total de ofertas, os fisioterapeutas (10%), os visitadores médicos (9%) e, por último, os técnicos de prevención de riscos laborais, cun 7% das ofertas destes perfís médicos e sanitarios.

O restante 14% de ofertas do perfil sanitario corresponden a ópticos, nutricionistas, hixienistas dentais, homeópatas, entre outras especialidades.

Dentro das especialidades sanitarias, os médicos cirúrxicos son os que gozan de maior demanda, no 24% dos casos, seguidos de preto polos de familia (19%) e os pediatras (18%). Cunha menor porcentaxe situaríanse os radiólogos (11%), anestesistas (10%) e os médicos do traballo (6%), entre outras especialidades.

Gráfica de la profesión 4

En último lugar, e dentro desta análise por grupos en función do perfil profesional das ofertas analizadas, na área dos perfís financeiros e legais, un 23% das ofertas corresponden a axentes de seguros, seguidos, cun 16%, polos xestores comerciais.

Os avogados (14%) e os asesores financeiros (13%) seguiríanos en terceiro e cuarto lugar, mentres que os contables (7%) e os controller (6%) figurarían en último lugar. O resto de perfís demandados suman un 21%, entre os que se poden encontrar ofertas para asesores xurídicos, analistas de riscos, auditores ou fiscalistas, entre outros.

Onde encontrar traballo?

A distribución das ofertas de emprego polo territorio nacional concéntrase en tres comunidades principalmente, sendo estas as que acaparan máis da metade das oportunidades de traballo de media e alta cualificación.

Así, Madrid é a autonomía que máis emprego xera, un 20,2% das 25.200 ofertas analizadas, seguida de Cataluña, cun 18%, e Andalucía, cun 15,3%. Cunha porcentaxe menos representativa, a Comunidade Valenciana representa o 11,6% e País Vasco, cun 7%. No lado oposto, sitúanse La Rioja, Extremadura e Cantabria, con porcentaxes que non alcanzan o 1% do total.

O estudo foi realizado por Adecco Professional tras a análise cuantitativa de 25.200 ofertas de traballo en toda España dirixidas a persoal de media e alta cualificación.