UGT valora que se xeneralice a existencia do departamento de informática en todos os centros de Secundaria e FP

Proposta que tamén fixera a asociación de profesores.

A Federación de Traballadores do Ensino de UGT-PV (FETE-UGT PV) valorou Bandera da comunidade valencianahoxe que se xeneralice a creación en todos os centros de Secundaria e Formación Profesional (FP) do departamento didáctico de Informática, aínda que sinalou que é unha medida que chega certamente moi tarde e tras unha importante loita das organizacións sindicais docentes e a propia asociación de profesores de informática", segundo informaron fontes sindicais nun comunicado.

A asociación de profesores, agregou, interpuxo un recurso contencioso-administrativo para pedir o seu recoñecemento, xa que "tal recoñecemento non se considerou, inexplicablemente, no Decreto 237/1997, do 2 de setembro, do Goberno Valenciano, que establece o Regulamento Orgánico e Funcional dos IES e regula, no seu título IV, os órganos de coordinación docente deste".

Ademais, asegurou que "tampouco se creou nos diferentes Acordos de Equipos de Secundaria e FP, dos anos 1999 e 2001, sobre todo tendo en conta que este último creou outros Departamentos didácticos novos como son os de Economía e FOL (Formación e Orientación Laboral) ".

O sindicato considerou, neste sentido, que só con esta medida e a orde que se presentou hoxe en Mesa Sectorial de Educación, "non" se poden implantar "as novas tecnoloxías da información e a comunicación nas aulas, cando tampouco foron contempladas nos instrumentos legais mediante os que se desenvolveron os currículos escolares da ESO e o Bacharelato na Comunitat Valenciana".

Para UGT-PV, non abonda" coa creación dos departamentos didácticos de Informática nos IES, senón que, ao seu xuízo, "tamén procede que se lles dote de profesorado especializado nesta materia", de maneira que se garanta que en todos os IES "existan polo menos dous profesores por departamento, un da especialidade de Informática e outro do corpo técnico de profesores de FP, da especialidade de Sistemas e Aplicacións Informáticas," indicou.

"Desconfía"

O sindicato asegurou que "desconfía" "do Goberno valenciano e da súa vontade real de realizar os investimentos que promete nesta materia, tendo en conta o exemplo histórico que demostrou cos nulos investimentos realizados na área da tecnoloxía que viña esixidos pola propia LOGSE hai máis de 20 anos", recordou.

Así mesmo, UGT-PV tamén cuestionou que a Comunitat estea "debidamente preparada" para implantar no sistema escolar valenciano as novas tecnoloxías da comunicación e a información, xa que o "inadecuado ratio na Comunitat entre o número medio de alumnos por ordenador dedicados a tarefas de ensino e aprendizaxe, na que dentro do ranking de toda España, ocupa a peor posición, detrás de Baleares, con 9,3 alumnos por ordenador fronte a 2,3 alumnos por ordenador, na posición contraria, de Extremadura,".

De igual forma, apuntou que "outros ratios e indicadores complementarios corroboran esta mala situación, dado que con 5,9 profesores por cada ordenador esta autonomía ocupa a última posición, fronte aos 3 profesores por ordenador para tarefas docentes de Extremadura,".

Neste sentido, destacou a distribución porcentual dos ordenadores pola súa situación, xa que non é o mesmo a aula de informática que a informática nas aulas". Así, na Comunitat Valenciana o 59,5 dos equipos están situados en aulas de informática, fronte ao 6,7 por cento de Extremadura, e só un 13,5 por cento no resto de aulas, fronte ao 84,3 por cento de Extremadura.

Segundo UGT-PV, "a incorporación das novas tecnoloxías da información e a comunicación ao contexto educativo ademais de supoñer a posibilidade de ampliar a gama de recursos e estratexias didácticas, é unha necesidade ineludible do sistema educativo valenciano que se debe afrontar con seriedade, rigor e incremento real do gasto en educación por parte dun Goberno que se prece nunha sociedade da información e a comunicación, dotando aos centros dos equipos e infraestruturas que precisen e, o que é máis importante, do profesorado especialista nesta materia"