O Grupo Popular presentou unha Proposición de Lei para a Creación do Consello Xeral de Colexios de Enxeñeiros en Informática

A voceira do Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, presentou no Congreso dos Deputados a Proposición de Lei para a creación do Consello Xeral de Colexios de Enxeñeiros en Informática.

Acto de presentación da proposición de lei para a creación do consello de colexios de informáticaAo acto asistiron os representantes do CCII, así como os Decanos de diferentes Colexios que constitúen o CCII, os Decanos de Facultades de Enxeñaría Informática (CODDI), os representantes dos Colexios Profesionais de Enxeñeiros Técnicos de Enxeñeiros en Informática (CONCITI) e os representantes dos estudantes de Enxeñarías Informáticas (RITSI).

O evento, celebrado en Madrid, no Palacio do Congreso dos Diputados, contou coa asistencia do Presidente do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo, quen, ademáis, participou activamente e decisivamente na elaboración da proposición, colaborando intensamente na redacción da mesma cos diputados do Partido Popular que impulsan esta iniciativa.

O Grupo Popular presentou esta proposición de Lei para que se de cumprimento ás Leis 2/74 e 12/83. 

Os Colexios de Enxeñeiros en Informática solicitaron a creación deste Consello Xeral hai 4 anos, pero o Goberno non respondeu en ningún sentido. 120.000 profesionais e 90.000 estudantes esperan que se aprobe esta Lei. Un de cada 4 estudantes de Enxeñaría cursan Enxeñaría Informática en 81 Universidades Españolas. Todo este colectivo pide ao Goberno que non desregule os estudos de Enxeñaría Informática e propón a regulación da profesión en beneficio da sociedade.

Coa presentación desta Proposición de Lei, e se fose aprobada a mesma, daríase cumprimento ás Leis que ordenan a creación do citado Consello:

  • Artigo 4.4. da Lei 2/74, de Colexios Profesionais, que establece que «Cando estean constituídos varios Colexios da mesma profesión de ámbito inferior ao nacional existirá un Consello Xeral".
  • Lei 12/1983, do 14 de outubro, do Proceso Autonómico (LPA), dispón igualmente no seu art. 15.3 "a creación dun Consello Xeral de Colexios Profesionais cando existan máis dun colexio autonómico no territorio", co fin de "asumir a representación dos intereses corporativos no ámbito nacional ou internacional".

O Secretario Xeral do CCII, Jacinto Canlaes, manifestou:

  • "Entendemos que esta iniciativa do Partido Popular é un paso importante para que haxa un interlocutor dos Enxeñeiros en Informática".
  • "Os Enxeñeiros en Informática veñen demandando que se manteña a ordenación dos nosos estudios|estudos e a nos do mesmo trato que se dá ao resto dos estudios|estudos de Enxeñarías que terán regulados os mesmos a través das súas respectivas fichas académicas para a súa inclusión no Espazo Europeo de Ensino Superior (Bolonia)"
  • "A Informática revélase fundamental no progreso, competitividade e futuro dos países".
  • "120.000 profesionais e 90.000 estudantes esperan que se aprobe esta Lei".
  • "Un de cada 4 estudantes de Enxeñaría cursan Enxeñaría Informática en 81 Universidades Españolas".
  • "É unha demanda social que se afronte dunha vez por todas a regulación da profesión dos Enxeñeiros en Informática para protexer á sociedade das das actuacións neglixentes de profesionais que poñen en perigo o correcto funcionamento dos sistemas informáticos que cada día estan máis inmersos en todos os ámbitos da sociedade"

A Enxeñaría informática como creadora de emprego

A Organización Colexial Informática fará todo o que estea na súa man para axudar a España a remontar a situación económica á que nos enfrontamos. O Sector Informático é un neto creador de emprego, tendo un sólido aumento ininterrompido dende os seus inicios hai xa máis de trinta anos, e posúe unha característica fundamental: o traballo acode ao informático, e non o informático ao lugar do traballo. Esta capacidade de ofrecer servizo a distancia pode atopar en España unha vantaxe competitiva ante os nosos socios Europeos. A nosa calidade de vida, a nosa xeografía e clima, pero sobre todo a calidade e capacidade dos nosos enxeñeiros en informática poden converternos o Silicon Valley de Europa, un lugar agradable onde producir tecnoloxía informática.

Agradecemento ao Partido Popular e instancia ao resto de Partidos Políticos para apoiar a proposta de Lei

Entendemos que esta iniciativa do Partido Popular é un paso importante para que haxa un interlocutor dos Enxeñeiros en Informática, de maneira que, dende este órgano poidamos contribuír mellor ao esforzo común e solucionar así os distintos conflitos que nestes momentos enfronta ao colectivo co Goberno.

Animamos ao resto de Partidos Políticos a que apoien esta Proposición de Lei sen ningún tipo de fisura e en coherencia co apoio que todos os grupos políticos do Senado deron á moción que instaba ao Goberno a dar o mesmo trato á enxeñaría informática que ao resto das enxeñarías. O que está en xogo é unha profesión, uns profesionais, unha sociedade e un país. Aos 130.000 profesionais existentes neste colectivo, aos 90.000 estudantes e a todas as súas familias resultaríalles moi complicado comprender un voto en contra desta iniciativa. O Goberno e o Partido Socialista teñen unha excelente oportunidade para demostrar que nin esqueceron este colectivo, nin é a súa intención discriminalo e que bastante menos quere acabar con este.

Hai que recordar que os 11 Colexios constituídos en diferentes Comunidades Autónomas solicitaran en data 19 de Abril de 2005 ante o Ministerio de Administracións Públicas a creación do mencionado Consello, pero aínda non se recibiu resposta en ningún sentido.

O incumprimento desta Lei de Colexios Profesionais é unha mostra máis da necesidade de que exista unha Oposición que cumpra o seu papel ante o desleixo do Goberno da Nación.

Pola NON desregulación dos estudos de Enxeñaría Informática

Os Enxeñeiros en Informática veñen demandando dende hai tempo que se manteña a ordenación dos nosos estudos e compartamos o mesmo trato que se dá ao resto dos estudos de Enxeñarías que terán regulados os mesmos a través das súas respectivas fichas académicas para a súa inclusión no Espazo Europeo de Ensino Superior (Bolonia), e así colaborar e competir de igual a igual cos nosos colegas Europeos, por exemplo na obtención de proxectos informáticos en Europa para a súa realización en España.

O reforzamento da Enxeñaría Informática redundará, sen dúbida ningunha, nunha ganancia de atractivo para os futuros estudantes que poderán elixir entre outras opcións de clara demanda á Enxeñaría Informática, redundado isto nun enriquecemento do tecido profesional do sector que manterá, e aínda incrementará, profesionais e emprendedores con potenciais bos valores. E a Informática revélase fundamental no progreso e competitividade dos países, no futuro en definitiva.

Cabe destacar neste punto que, na actualidade, 1 de cada 4 estudantes en Enxeñaría sono de Enxeñaría Informática, sendo esta a Enxeñaría con máis número de estudantes. A Enxeñaría Informática impártese en 81 Universidades Españolas.

Pola Regulación da profesión

Por outra banda, é unha demanda social que se afronte dunha vez por todas a regulación da profesión dos Enxeñeiros en Informática para protexer á sociedade das actuacións neglixentes de profesionais que poñen en perigo o bo funcionamento dos sistemas informáticos que, cada día son mais importantes en todos os ámbitos da sociedade, dende o trasporte á saúde, pasando pola Xustiza, educación, o comercio e tantos outros. Non se comprende como nun país cunha sólida defensa do mercado e do consumidor, a Enxeñaría Informática continua desregulada coa consecuente desprotección do cidadán que cada día máis sofre os fallos informáticos como a miúdo recolle a prensa. Detrás de cada fallo informático hai unha responsabilidade profesional que debe ser penalizada e é unha responsabilidade política que se poña couto á impunidade dos malos profesionais, en detrimento de toda a sociedade.