Baixa como membro do colexio

Documentación necesaria

Para darse de baixa como membro son necesarios os seguintes documentos:

  1. Fotocopia do DNI ou pasaporte.
  2. Instancia de solicitude de baixa [descargar].
  3. Carné de colexiación (deberá ser devolto ao colexio xunto coa instancia)

Onde entregar ou remitir a documentación

Os documentos anteriores deben entregarse ou ser enviados por correo ordinario á sede do CPEIG no seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo 13 1ºA
Teléfono: 981 592 773 – Fax: 981 553 997
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)