Representantes do colexio pariticipan nunha reunión do Clúster TIC

A reunión tiña como obxectivos determinar as posibles liñas de actuación para orientar a tipoloxía de proxectos que van a ser valorados polo clúster.

Entre os proxectos que está a valorar o clúster poden destacarse a dinamización do mercado e do contorno profesional, a formación, a difusión, o desenvolvemento de planes estratéxicos, a internacionalización do clúster, o fomento da interrelación e da cooperación entre as empresas e o desenvolvemento de marcas de calidade.