A UNED leva a cabo un proxecto de Prácticas profesionais virtuais

Oferta estas prácticas en pequenas e medianas empresas a través do seu Centro de Orientación, Información y Empleo.
Centro de Orientación, Información e Emprego (COIE) da Universidade Nacional de Educación a Distancia

Desde o Centro de Orientación, Información e Emprego (COIE) da Universidade Nacional de Educación a Distancia anunciase o proxecto Prácticas profesionais virtuais no Espazo Europeo de Educación Superior. Esta iniciativa, apoiada polo Ministerio de Educación, ten como obxectivo establecer un sistema de prácticas extracurriculares con tutorización a través da plataforma educativa online aLF.

Baixo o enfoque dun ensino a distancia sen barreiras físicas, a proposta pretende impulsar un sistema de prácticas profesionais dos estudantes nunha contorna virtual, con independencia do seu lugar de residencia, e fomentar o desenvolvemento de competencias para a aprendizaxe autónoma e autorregulado. A UNED comprométese a realizar a xestión e seguimento de cada estudante en prácticas a través do COIE para garantir a calidade da formación tanto a empresas como a estudantes que se acollan a esta modalidade.

Así mesmo, este programa de prácticas réxese pola normativa que establece o Real Decreto 1707/2011, de 18 de novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios, e articúlase mediante a firma do correspondente Convenio Marco de Cooperación Educativa entre a UNED e as empresas.

Para impulsar este proxecto conta coa colaboración do Banco Santander, que xunto coa CRUE e a CEPYME, publicou unha convocatoria para promover as prácticas profesionais entre os estudantes universitarios españois. Esta convocatoria está dirixida a PEMES, entendéndose como aquelas empresas que teñen menos de 250 empregados e cuxo volume de negocio anual non excede de 50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede de 43 millóns de euros. O Banco Santander mediante estas bolsas comprométese a achegar unha contía de 1.800 € en concepto de axuda ao estudo para cubrir un período de prácticas de 3 meses.

Para ampliar calquera información relacionada con este proxecto poden poñerse en contacto co COIE da UNED a través do seguinte enderezo de correo:

practicasvirtuales@adm.uned.es