O uso do software libre está a experimentar un grande crecemento en Galicia

En apenas dous anos o uso do software libre duplicouse nas PEMES de Galiza, subindo nos centros educativos do 20% até o 65%.

O Observatorio de Software Libre de mancomun.org presentou hoxe o Informe da situación actual do Software Libre nas entidades de Galiza. Este é un estudo sobre o nivel de implantación do Software Libre en Galiza que abrangue catro ámbitos diferenciados: concellos, os centros de ensino non universitario a PEME e a PEME TIC.

A principal conclusión que se pode tirar dos datos que ofrece este estudo é que o uso do Software Libre aumentou considerablemente en todos os ámbitos durante o período 2006-2007. Segundo o OSL as aplicacións en código deixan de ser unha tecnoloxía case exclusiva da PEME do sector TIC e penetra con forza en todos os demais sectores. Destacan especialmente o ámbito da pequena e mediana empresa, onde se duplicou o número de empresas que empregan ferramentas libres na súa actividade diaria. A evolución é aínda moito máis espectacular nos Centros de Ensino onde se triplicou o número de centros que as empregan.

Cómpre salientar que o uso do software libre no segmento das empresas medianas (50-249 empregados) pasou do 10% ao 40%. Isto supón, para os autores do estudo, unha normalización da situación, pois este segmento de empresas é o que presenta sempre un maior uso das TIC. Do mesmo xeito nas PEME do sector TIC o segmento de maior crecemento é o das empresas maiores (10-49 empregados) que pasou dun 40% a un 63%. As aplicacións máis empregadas son as de Ofimática e as relacionadas con Internet: navegador, xestor de correo electrónico e xestores de contidos (CMS).

As entidades galegas móstranse moi satisfeitas co uso do Software Libre, outorgándolle unha cualificación de Notable ao seu nivel de satisfacción. Na maioría dos casos este nivel é superior ao que teñen polo uso do software privativo. Ademais a maioría delas recomendarían o uso do Software libre.

Unha ampla maioría das entidades conta con aumentar o uso do Software libre e practicamente ningunha prevé diminuílo. A percepción sobre a evolución do mercado do Software libre é moi optimista. Así máis da metade das entidades cre que o mercado aumentará e as demais consideran que se manterá no seu estado actual.

Segundo o Observatorio de Software Libre, os provedores deste tipo de software son principalmente galegos o que reforza a idea de que o código aberto funciona como elemento tractor e dinamizador do tecido empresarial no ámbito das TIC. Non obstante, a maioría de empresas que aínda non usan software libre non consideraron a posibilidade de facelo e o descoñecemento e a falla de formación é o motivo. Isto indica que, a pesar dos esperanzadores resultados anteriores, aínda queda moito que traballar a prol da difusión do software libre na sociedade galega.

Novas actuacións

O Consello da Xunta aprobou o xoves pasado unha medida da Consellaría de Innovación e Industria coa finalidade de apoiar a realización de actividades que promocionen o software libre en Galiza. A Consellaría transferirá 675.000 euros ao Centro de Supercomputación de Galiza (CESGA) que han servir ademais para promover o desenvolvemento dun Centro de Referencia e Servizo de software libre que sexa capaz de aglutinar e colaborar na xestión das distintas iniciativas para a promoción do software libre promovidas polo departamento, dentro dunha acción estratéxica para dinamizar os recursos e servizos que caracterizan a sociedade da información.