Información xeral sobre o curso "Dirección e Xestión de Proxectos Informáticos. Certificación PMP"

Logotipo da certifación PMIDentro do Programa de Formación do CPEIG para o ano 2010 está prevista a realización dun curso de dirección e xestión de proxectos informáticos e de preparación para a certificación PMP. Ao mesmo están convocados/as todos/as os colexiados/as, precolexiados/as e profesionais do sector TI que desexen formarse nesta disciplina.

No mercado actual os cursos preparatorios para a certificación PMP cunha duración de 30 horas están valorados en 1500€. Este curso cobre as horas de formación necesarias polo PMI para a presentación a proba de certificación PMP. O resto de requisitos necesarios atópanse na páxina do PMI.

Entregarase certificado das horas de asistencia ao curso válida para a obtención da certificación PMP.

Logotipos do Plan Avanza e da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Introdución: ¿Que é o PMI?

O Project Management Institute (PMI®) é unha organización internacional sen fins de lucro que asocia a profesionais para a xestión de proxectos. Actualmente é a máis grande do mundo no seu título, dado que se encontra integrada por máis de 260.000 membros ao redor de 171 países. A oficina central encóntrase na localidade de Newtown Square, na periferia da cidade de Filadelfia en Pennsylvania, Estados Unidos. Os seus principais obxectivos son:

 1. Formular estándares profesionais.
 2. Xerar coñecemento a través da investigación.
 3. Promover a Xestión de Proxectos como profesión a través dos seus programas de certificación.

A Guía do PMBOK®, desenvolvida polo Project Management Institute, contén unha descrición xeral dos fundamentos da Xestión de Proxectos recoñecidos como boas prácticas. Actualmente na súa cuarta edición, é o único estándar ANSI para a xestión de proxectos. Todos os programas educativos e certificacións brindadas polo PMI están estreitamente relacionadas co PMBOK.

Actualmente o Project Management Institute ofrece cinco tipos de certificación:

 1. Asociado en Xestión de Proxectos Certificado (CAPM®)
 2. Profesional en Xestión de Proyectos(PMP®). Os requisitos necesarios para a certificación atópanse na páxina do PMI.
 3. Profesional en Xestión de Programas (PgMP®)
 4. Profesional PMI® en Programación (PMI-SP)
 5. Profesional PMI® en Xestión de Riscos (PMI-RMP)

No 2006, o PMI® reportou máis de 220,000 membros e preto de 200,000 PMP® en 175 países. Máis de 40,000 certificacións PMP® expiran anualmente, xa que un PMP® debe documentar experiencia en proxectos en curso e educación cada tres anos.

Cronometría

O curso está programado en dous módulos de 52 horas en total: un cunha clara orientación teórica de cara á certificación, formado por 4 sesións de 5 horas cada unha delas; e outro cunha orientación máis práctica con escenarios de proxectos, problemáticas e resolución de exercicios de certificación PMP, formado por 4 sesións de 8 horas cada unha delas.

Metodoloxía

O primeiro módulo contará cunha exposición teórica de conceptos relacionados coa xestión de proxectos, asemade de exercicios prácticos a realizar polos alumnos nos seus respectivos computadores.

O segundo módulo terá unha orientación máis practica. Así contará cunhas sesións de simulación e con outras de test e entrenamento de cara ao exame de certificación PMP. Pódese consultar máis detalles da metodoloxía no seguinte vídeo.

Material didáctico

Apuntamentos de cada módulo en formato dixital e entregarase a cada alumno un exemplar do libro Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK) de varios autores do PMI e editado en outubro de 2009, valorado en 52€.

Programa

Módulo I. Dirección de proxectos. Preparación PMP

Obxectivo

O obxectivo do módulo céntrase en que os/as alumnos/as coñezan os conceptos básicos da Xestión de Proxectos, os principais procesos, o vocabulario estándar do PMI -Project Management Institute, cun enfoque cara á obtención da certificación PMP (Project Managment Professional) do PMI.

Os aspectos xerais a cubrir polo curso serán:

 • Coñecer os procesos principais da xestión de proxectos.
 • Entender como devanditos procesos contribúen á mellora na xestión dos proxectos.
 • Coñecer as principais ferramentas que soportan a xestión dun proxecto.
 • Proporcionar unha linguaxe común para falar da dirección de proxectos.
 • Preparación teórica para a obtención do certificado PMP.

Contido

Capítulo 1. Introducción e Certificación PMP.

O obxectivo principal deste capítulo é que o/a alumno/a coñeza as claves e requisitos básicos para poder alcanzar a certificación PMP (Project Management Professional). Os apartados a tratar son:

 • Introdución á Xestión de Proxectos. Neste apartado presentaranse os distintos modelos de xestión, que entendemos por proxecto e as principais habilidades que debe adquirir un xefe de proxecto.
 • Certificación PMP. Neste apartado presentaranse os distintos tipos de certificación que ofrece PMI, os seus requisitos e os aspectos máis importantes a ter en conta á hora de preparar a certificación.

Capítulo 2. Marco conceptual da dirección de proxectos.

O obxectivo deste módulo é fixar os conceptos de que é un proxecto, como encaixan na estrutura das organizacións e, sobre todo, establecer unha linguaxe común. O seu carácter é eminentemente teórico. Os apartados a tratar son:

 • Ciclo de Vida do Proxecto e Organización. Á hora de abordar un proxecto é necesario coñecer as súas fases de execución e a relación entre cada unha delas. Todo proxecto desenvólvese dentro dunha organización e temos que entender como unha organización pódese organizar para traballar con proxectos: presentaranse as opcións máis comúns, e cales son os participantes e o seu papel.
 • Introdución aos procesos crave da xestión de proxectos segundo PMBOK - Project Management Body of Knowledge. O/A alumno/a coñecerá os procesos clave definidos por PMI.

Capítulo 3. Áreas de coñecemento da Dirección de Proxectos.

Neste módulo o alumno coñecerá as principais técnicas e ferramentas necesarias para unha correcta xestión dun Proxecto. De todos os procesos existentes prestarase especial atención aos procesos principais da xestión de proxectos. Os aspectos a tratar son:

 • Métodos de Selección de Proxectos. Antes de iniciar un proxecto, faise imprescindible coñecer que ferramentas e técnicas pódense usar para identificar se un proxecto faise ou non. O/A alumno/a coñecerá os métodos máis usuais con especial atención técnicas financeiras (VAN, TIR). Este módulo acompañarase cunha serie de exercicios que o/a alumno/a deberá realizar para afianzar os coñecementos adquiridos.
 • Xestión do Alcance do Proxecto. Neste módulo o alumno coñecerá as principais técnicas e ferramentas necesarias para establecer o alcance/requisitos que deberá cumprir o proxecto. Realizarase un exercicio práctico consistente en, a través dunha das técnicas explicadas, realizar unha descomposición dos traballos/actividades dun alcance dado.
 • Xestión do Tempo do Proxecto. A xestión do tempo é unha das facetas máis relevantes que deberá realizar un xefe de proxecto ao longo de todo o ciclo de vida do proxecto. Neste apartado mostraranse as distintas técnicas existentes para desenvolver un cronograma de proxecto: técnicas de redes, camiño crítico, Gráficas Gantt, Técnica PERT, etc.. Para cada unha das técnicas comentadas, mostraranse exemplos prácticos para a súa mellor comprensión e o alumno realizará exercicios prácticos para consolidar os coñecementos.
 • Xestión de Custos do Proxecto. Para completar os procesos principais na xestión dun proxecto, o alumno coñecerá os aspectos básicos para o control de custos dun proxecto. Este módulo centrarase en que aspectos hai que ter en conta á hora de estimar os custos dun proxecto e como se realizar un seguimento dos devanditos custos ao longo do ciclo de vida do proxecto mediante a técnica do valor gañado. O/A alumno/a realizará un exercicio de análise de custos en base á técnica do valor gañado.
 • Outros procesos de soporte de Proxectos. Para completar, mostrarase ao alumno, de forma breve, os procesos complementarios á xestión de proxectos, e os elementos máis importantes dos devanditos procesos:
  • Xestión da Calidade.
  • Xestión do Risco.
  • Xestión Recursos Humanos.
  • Xestión da Comunicación.
  • Xestión das Adquisicións.

Módulo II. Simulación: Revivindo a historia da preparación do día-D. Entrenamento para a preparación da certificación PMP.

Obxectivo e contidos

Simulación: Revivindo a historia da preparación do día-D

O 6 de xuño de 1944 os desembarcos de Normandía foron o resultado dun programa lanzado e planificado en poucos meses polo equipo liderado polo Xeneral Eisenhower.

Os participantes veranse no equipo que preparou a maior operación anfibia da Historia, para planificar e despregar a invasión da Europa ocupada. Desempeñe un rol no SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force), e analice os retos, tome decisións cruciais e estea preparado para eventos inesperados.

Seguindo os principais estándares do Project Management Institute (PMI), os participantes aprenderán a:

 • Extraer leccións aprendidas de experiencias previas
 • Entender os grupos de procesos da xestión de proxectos
 • Aprender as áreas de coñecemento da xestión de proxectos
 • Elixir o xestor de programa que teña as habilidades adecuadas
 • Lanzar e planificar un proxecto
 • Planificar e afrontar os riscos 
 • Facer un seguimento do proxecto

Revisando documentos e debatendo sobre problemas, os participantes identifican os factores crave para o éxito da Xestión de Proxectos.

Adestramento para a preparación da certificación PMP.

O programa complétase cunha orientación e preparación para o exame PMP, que terá como obxectivo adestrar aos participantes a afrontar con éxito o exame de certificación do PMI.

Ofrecerase asesoramento para presentar a solicitude a exame

Realizaranse test de adestramento na aula para familiarizarse coa forma na que atoparán os temas tratados no exame real.

Guiarase aos participantes polos contidos que aparecen no exame do PMI e non están incluídos no libro metodolóxico PMBoK Guide.

Explicarase como utilizar a plataforma online para poder realizar máis test.

Ofrecerase a posibilidade de simular un exame completo para pechar o adestramento.

Docentes

Módulo I. Dirección de proxectos. Preparación PMP

Relator: Carlos González Jardón, PMP

 • PMP, polo Project Management Institute desde Febreiro de 2005.
 • Executive-MBA pola Universidade Pontificia Comiñas (ICAI-ICADE / ITE Caixa Galicia) e Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión pola Universidade de Vigo.
 • Actualmente traballa en Tecnocom como Coordinador Proxectos Banca e Colabora coa Oficina de Proxectos dunha Entidade Financeira. Traballou en distintas empresas como Softtek (mercado de Outsourcing a nivel europeo) e Softgal.
 • Profesor colaborador na ITE Caixa Galicia (escola de Negocios de Caixa Galicia). Profesor no Máster de Consultoría en Software Libre da Universidade de Vigo. Relator en cursos de Xestión de Proxectos en distintas empresas.
 • Team Member no equipo de avaliación en varios assesments de CMMi Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 e, este mesmo ano, Nivel 5.
 • Co-autor de dous capítulos do libro Fábricas de Software: experiencias, tecnoloxías e organización publicado por Ra-Ma.

Módulo II. Simulación: Revivindo a historia da preparación do día-D. Entrenamento para a preparación da certificación PMP.

Relator: José Ochoa. PMP (www.joseochoa.com)

 • Deseñador de aprendizaxe e facilitador en programas formativos de xestión de proxectos, liderado, xestión do coñecemento e do cambio, usando técnicas de simulacións, e-Learning, e blended.
 • Director de www.conversaction.com. Provedor autorizado do PMI (Registered Education Provider R.E.P. #3018).
 • Project Management Professional (PMP) e membro do Project Management Institute (PMI), asistiu ao PMI Global Congress 2009 en (Orlando FL, EEUU).
 • Certificado en ITIL Fundamentals e formador en Xestión de Servizos.
 • Certificado en MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Step I e Step II, ferramenta de identificación do tipo psicolóxico para o desenvolvemento persoal.
 • Certificado (advanced) por Human Synergistics na súa ferramenta "Circumplex" de análise do comportamento individual, grupal e organizativo para o cambio e incremento de eficacia.
 • Certificado pola North American Simulation and Gaming Association como Deseñador de Xogos Formativos (Washington DC, 2009).

No pasado foi:

 • Xerente de comunicación e Webmaster na Oficina Web de Indra (2004-2006).
 • Xerente no Centro de Competencia e-Business de Indra (2002-2004).
 • Xerente do departamento HCI (Human-Computer Interaction) en Atlante (2001-2002). 
 • Knowledge Manager en Icon Medialab (2000-2001). 
 • Xestor de Proxectos na Dirección de Novos Produtos da Axencia EFE (1999-2000). 
 • Xefe de Servizo da Redacción Multimedia da Axencia EFE (1997-99). 
 • Director da colección de CD-Rom "Tesoros de la Biblioteca Nacional" (1997-2001):
 • Xestor de Proxecto para a produción de CD-Rom (1995-1999): Doce Meses (anuarios de 1997 a 1999),; España: 20 anos de democracia, Todo deporte 97, Euroguía 96. 
 • Asesor de prensa e documentalista para o Gabinete de Prensa da Oficina da Comisión Europea en Madrid (1994-1998).
 • Escritor e tradutor. Autor entre outros libros de 101 claves de TI para directivos (ed. Prentice Hall), eOnde está o meu equipo? (Ed. H Klickowsky www.dondeestamiequipo.net).

Datas, horarios e lugar de celebración

A actividade formativa celebrarase nas seguintes datas e horarios:

Módulo I. Dirección de proxectos. Preparación PMP

1ª sesión, venres 1 de outubro de 16:30 a 21:30h;
2ª sesión, sábado 2 de outubro de 9 a 14;
3ª sesión, venres 8 de outubro de 16:30 a 21:30h; e
4ª sesión, sábado 9 de outubro de 9 a 14;

O lugar de celebración do curso será nas dependenzas da academia CEFIASA, situada na rúa Escultor Camilo Otero 17 de Santiago de Compostela.

Módulo II. Simulación: Revivindo a historia da preparación do día-D. Entrenamento para a preparación da certificación PMP.

1ª sesión, luns 18 de outubro de 10 a 14 e de 15 a 19;
2ª sesión, martes 19 de outubro de 10 a 14 e de 15 a 19;
3ª sesión, mércores 20 de outubro de 10 a 14 e de 15 a 19; e
4ª sesión, xoves 21 de outubro de 10 a 14 e de 15 a 19.

O lugar de celebración do curso será no Hotel Puerta del Camino, ubicado na Rúa Miguel Ferro Caaveiro (zona San Lázaro) en Santiago de Compostela.

Inscrición

Número de prazas

A actividade formativa está prevista para 25 asistentes. As prazas asignaranse en rigoroso orde de solicitude de inscrición.

Cota de inscrición

O importe da cota de inscrición é o seguinte:

 • Membros colexiados/as do CPEIG: 200€
 • Membros precolexiados/as do CPEIG: 200€
 • NON colexiados/as que acepten compromiso de colexiación: 200€ (*)
 • NON precolexiados/as que acepten compromiso de precolexiación: 200€ (**)
 • NON colexiados/as e non precolexiados/as: 1.200€

(*) Durante o proceso de cumprimentación do formulario de inscrición, aquelas persoas non colexiadas, e que estén en disposición de facelo, poderán comprometerse á colexiación. Este compromiso formalizarase o primeiro día do curso presentando a documentación esixida. No caso de optar por este mecanismo, e se así o desexa o/a solicitante, non será preciso presentar as copias compulsadas descritas no proceso de colexiación. Será suficiente presentar as fotocopias e os orixinais para cotexar o mesmo día do inicio do curso.

(**) Durante o proceso de cumprimentación do formulario de inscrición, aquelas persoas non precolexiadas, e que estén en disposición de facelo, poderán comprometerse á precolexiación. Este compromiso formalizarase o primeiro día do curso presentando a documentación esixida. No caso de optar por este mecanismo, e se así o desexa o/a solicitante, non será preciso presentar as copias compulsadas descritas no proceso de precolexiación. Será suficiente presentar as fotocopias e os orixinais para cotexar o mesmo día do inicio do curso.

Procedemento de inscrición

O prazo de inscrición rematou. Xa se atopa dispoñible a listaxe de persoas admitidas.

A inscrición proporciona o dereito de asistencia ao curso, pero non obrigará ao colexio a devolver o importe ingresado no caso da non asistencia da persoa admitida no curso.

Así mesmo, no caso de que o número de asistentes sexa insuficiente, o CPEIG poderá suspender a actividade formativa. En tal caso o CPEIG reingresará o importe da cota a aquelas persoas inscritas.

Membros colexiados/as e precolexiados/as

Para os/as membros colexiados/as e precolexiados/as seleccionados/as a inscrición será efectiva de inmediato e a cota será cargada automáticamente polo colexio na conta corrente do/a colexiado/a.

A data límite para realizar inscrición (formulario web) será o mércores 29 de setembro ás 23.00 h.

Persoas con compromiso de colexiación/precolexiación ou non colexiadas/precolexiadas

Para aquelas persoas seleccionadas con compromiso de colexiación ou de pre-colexiación, así coma para as non colexiadas ou non pre-colexiadas, a inscrición farase efectiva logo do ingreso da cota de inscrición do curso na seguinte conta corrente de "la Caixa":

2100-2954-75-0200085712

No concepto do ingreso deberá figurar o DNI e o nome do asistente ao curso.

A data límite para facer efectiva a inscrición (formulario web e ingreso de cota) será o mércores 29 de setembro ás 23.00 h.

No caso de que se superase o número de prazas dispoñibles, o CPEIG reingresará o importe da cota a aquelas persoas inscritas que quedasen fora da lista de admitidos/as do curso.

Requisitos complementarios

 1. Na primeira sesión do curso será precisa a identificación dos/das alumnos/as inscritos/as por medio do seu DNI.

 2. Aquelas persoas non colexiadas que asumisen o compromiso de colexiación deberán presentar na primeira sesión do curso a documentación esixida para a colexiación.

 3. Aquelas persoas non precolexiadas que asumisen o compromiso de precolexiación deberán presentar na primeira sesión do curso a documentación esixida para a precolexiación.