Formulario de inscrición na XI Noite da Enxeñaría En Informática de Galicia

Este formulario permite formalizar a inscrición na XI Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia.

Se é un membro colexiado/a, e xa lle foron remitidos o seu usuario e contrasinal, non esqueza identificarse no portal previamente antes de comezar a cumprimentar este formulario, o cal lle permitirá axilizar o proceso de preinscrición. Se aínda non recibiu o seu usuario e contrasinal, ou está en proceso de colexiación, tamén poderá cumprimentar este formulario.

Instrucións

Protección de datos

A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018 , de Protección de Datos Personais e Garantías dos Dereitos Dixitais, os datos persoais recollidos na tramitación desta inscrición, cuxo tratamento autoricen as persoas interesadas mediante a presentación da inscrición, serán tratados co obxecto de xestionar a inscrición, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste tratamento é o CPEIG

Os dereitos sobre estes datos poderanse exercer ante o CPEIG mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo:

Rúa Fernando III O Santo nº13 1ºA 

15701 Santiago de Compostela (A Coruña)